Pàgina d'inici Política de Privadesa

Política de Privadesa

Política de privadesa

Ethel Piñeiro Garcia (d’ara endavant el “Prestador”) amb D.N.I. número 40360907R i amb domicili a aquests efectes en carrer Bailén, nº 185, 1*ero – 4a, 08037 Barcelona, és el titular del lloc web elturismo-sostenible.com (d’ara endavant, “el portal o lloc web”), compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti al Prestador, exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte.
El Prestador informa que les dades que l’Usuari voluntàriament està facilitant seran incorporats als seus sistemes d’informació amb la següent finalitat:
En cas de contractació dels béns i/o serveis oferts a través del Lloc web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei ofert;

En el cas de sol·licitud d’informació mitjançant els formularis del lloc web, per enviar informació sobre la consulta realitzada;
En el cas de subscripció, per remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del Lloc web.
L’Usuari, pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i a qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada més endavant.
Mitjançant la introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc al Prestador, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos, perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

El Prestador informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, *hosting, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hi hagi comunicat, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Com a encarregats de tractament, el Prestador té contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, al moment de la seva contractació:

1&1 INTERNET ESPANYA, S.L.O., CIF: B85049435, AVINGUDA DE LA VEGA, 1 -EDIFICI *VEGANOVA (EDIF.3 PLANTA 5º PORTA C)
28108 Alcobendas – Madrid (Espanya), proporciona serveis dels serveis d’allotjament web. Política de privadesa i altres aspectes legals d’aquesta companyia al següent enllaç: https://www.1and1.es/terms-gtc/terms-privacy/?__lf=staticld

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a *MailChimp) amb domicili en 675 Ponce de Leon Au NE, *Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, proporciona els serveis per campanyas de màrqueting. Política de privadesa i altres aspectes legals d’aquesta companyia al següent enllaç: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre EUA i la Unió Europea denominat

Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield. Adhesió de Google al Privacy Shield: /participant?id=a2zt0000000to6haag&status=active

Google LLC, amb domicili en 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (Califòrnia), Estats Units, que presta els serveis de GSuite, consistents en serveis de computació en el núvol i de correu electrònic. Política de privadesa i altres aspectes legals d’aquesta companyia al següent enllaç: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Google participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre EUA i la Unió Europea denominat *Privacy *Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del *Privacy *Shield. Adhesió de Google al *Privacy *Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001l5aai&status=active
Més informació sobre el Privacy Shield a la web del Departament de Comerç dels EUA: https://www.privacyshield.gov/welcome
El Prestador garanteix en tot cas a l’Usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa en l’adreça esmentada en l’encapçalat i/o enviant un correu electrònic a elturismosostenible@gmail.com., indicant en l’assumpte: Drets ARC, i adjuntant fotocòpia del seu DNI. Al seu torn, l’Usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

Les dades facilitades per l’Usuari, es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i durant el termini pel quin poguessin derivés responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. El Prestador es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

L’Usuari, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privadesa, pot posar-se en contacte amb el Prestador en l’adreça de correu electrònic: elturismosostenible@gmail.com

Data de la darrera actualització: 21de maig de 2018.